Home » شبی با هملت by ولادیمیر هولان
شبی با هملت ولادیمیر هولان

شبی با هملت

ولادیمیر هولان

Published
ISBN :
ebook
94 pages
Enter the sum

 About the Book 

ولادیمیر هولان در سال در پراگ زاده شد. اولین کتاب شعرش در سال منتشر شد. در ویراستار مجله ی« هنری» زندگی شد و پس از و با قدرت گرفتن نظام کمونیستی چکسلواکی تا از او هیچ کتابی منتشر نشد. عنوان «فرمالیست» همان اتهامی بود که پس از سال های در روسیه، بهMoreولادیمیر هولان در سال ١٩٠۵ در پراگ زاده شد. اولین کتاب شعرش در سال١٩٢۶ منتشر شد. در ١٩٣٣ ویراستار مجله ی« هنری» زندگی شد و پس از ١٩۴٨و با قدرت گرفتن نظام کمونیستی چکسلواکی تا ١٩۶٣ از او هیچ کتابی منتشر نشد. عنوان «فرمالیست» همان اتهامی بود که پس از سال های ١٩٢۴ در روسیه، به نویسندگان دگراندیش عطا می شد و آن ها را خائن به تاریخ و برج عاج نشین معرفی می کرد. درکشورهای بلوک شرق، این اتهام از روسیه به وام گرفته شد. هولان در این ایام به تبعید خودخواسته ای رفت و درجزیره ی کامپا ساکن شد. در این خلوت، بهترین شعرهای هولان زاده شدند، شعری تلخ و ژرف با درونمایه ای از تشویش، نومیدی و بازتاب جور زمانه و هراس اجتماعی. در سال ١٩۶٣ جهت بادها عوض شد و سه مجموعه ی شعر از هولان اجازه ی انتشار یافت. در سال ١٩۶۴ شعر بلند «شبی با هملت» را منتشر کردکه یکی از شاهکارهای شعر این قرن به حساب می آید. هولان سال های سرودن در شبی با هملت را بی رحم ترین سال های زندگی اش می داند. می نویسد : «درتنهایی گزنده ی آن روزها مثل زمینی بودم برای گرفتن و گذراندن تمام وحشت آن ایام.» یارسلاو سیفرت دوست هولان که جهان انگلیسی زبان او را به خاطر جایزه ی نوبل اش بیش تر می شناسد، هولان را « بهترین شاعر از میان همه ی ما » قلمداد می کند. از هولان بیش از بیست کتاب شعر به چاپ رسید. از او علاوه بر شعر، کتاب هایی در ترجمه ی شعر جهان، مجموعه های مقالات، روزنوشته ها و ...به جا مانده است. ولادیمیر هولان در سال ١٩٨٠ از دنیا رفت.